דלג לתוכן

תנאי שימוש ופרטיות

תקנון MINI SO ISRAEL
כללי

 1. מטרת התקנון להסדיר את הכללים לפיהם מתנהל אתר האינטרנט של חברת “MINI SO ISRAEL” או “מיניסו ישראל” (להלן: “מיניסו“).
 2. מיניסו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש.
 3. בעת כניסה ושימוש באתר, מסכימים המשתמשים באתר לתנאי השימוש באתר כפי שאלו מנויים לעיל ולהלן בתקנון זה, וכפי שישתנו מעת לעת. 
 4. כלל המידע באתר מוצע לקהל המשתמשים כמו שהוא. מטרת מיניסו היא שכלל המידע הנכלל באתר יהיה נכון ומדויק. יחד עם זאת, במקרה ונמצא כי פרט מן המידע המצוי באתר אינו נכון ו/או שלם ו/או מדויק ו/או מלא, המשתמש מוזמן לפנות אל מנהלי אתר מיניסו בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected] בנושא ומיניסו מתחייבת לתקן את הטעות. טעויות כאמור אינן אלא טעויות סופר או טעויות כתיב. מיניסו אינה אחראית בגין הטעויות כאמור. 
 5. כלל המידע המוצע באתר מוצע על מנת לספק מידע לקהל המשתמשים ביחס למיניסו, לשירותים אותם היא מעניקה, ולמוצרים הנמכרים על ידה באתר ובסניפיה השונים הקיימים ובאלה שיוקמו בעתיד. 
 6. המידע באתר אינו מהווה המלצה לרכישת איזה מהמוצרים המוצעים בו. המשתמש מסכים כי כל פעולה שיעשה ביחס לשימוש באתר נעשית על פי שיקול דעתו הבלעדי ובאחריותו הבלעדית. 
 7. כלל הפירוט המוצע באתר ביחס לכל פריט לרבות התמונות, משתמש לצורך המחשה בלבד. ככל שתמצא אי התאמה בין המידע כפי שהוא מוצג באתר לבין המידע המצוי במסמכיה הרשמיים של מיניסו, הרי שהמידע המלא והנכון יהיה המידע הנמצא במסמכיה הרשמיים של מיניסו. 

קניין רוחני

 1. תוכן האתר לרבות עיצוב האתר, תמונות המוצרים ותיאורם וכיו”ב כלל המידע המופיע באתר הוא קניינה של מיניסו. המשתמש לא ישנה ו/או יעתיק ו/או יפרסם ו/או יבצע כל פעולה בתוכן האתר שיש בה כדי לפגוע בזכות מזכויותיה של מיניסו, למעט מקרה בו קיבל לכך הסכמה מפורשת ובכתב מאת מיניסו. 
 2. סימניה של מיניסו הם – שמה, סימן המסחר הרשום שלה ו/או סימנה המסחרי שעתיד להירשם, סמליה, שלטיה וכן כל סימן רשום אחר של מיניסו. סימניה של מיניסו כאמור מהווים את קניינה, או קניינם של מותגים בבעלותה, אשר למיניסו זכות השימוש הבלעדית בהם. 
 3. בנוסף, כלל הסימנים האחרים המצויים באתר גם הם סימני מסחר או מותגים שונים של בעליהם, ועל כן מהווים את קניינם של בעליהם. למיניסו ניתנה הרשות מאת אלו לעשות שימוש בסימני המסחר או במותגים השונים בהתאם להסכמות בין הצדדים. המשתמש לא יבצע כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי באילו מזכויות בעלי הסימנים השונים.

תנאי שימוש

 1. כאמור, השימוש באתר על ידי המשתמש מהווה את הסכמתו לתנאי תקנון זה. המשתמש מתחייב לפעול או להימנע מהפעולות כמפורטות להלן: 
  1. לא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע שיש בו כדי להגביל או למנוע מאחרים שימוש ראוי באתר;
  2. לא לפרסם / להפיץ / להעלות / לעשות שימוש בכל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”) ו/או רוגלות, ואנדלים (Vandals), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים, יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב;
  3. לא לפרסם / להפיץ / להעלות מידע הכולל או עשוי לכלול פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת בכתב ומראש של מיניסו;
  4. לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע המצוי באתר;
  5. לא לעשות כל שימוש באתר באופן שנוגד הוראות כל דין;
  6. לא לעשות כל שימוש באתר באופן שאינו בהתאם להוראות תקנון זה ובין היתר לא לבצע כל  שינוי או מחיקת מידע מהאתר;
  7. לא לפרסם / להפיץ / להעלות כל תוכן הפוגע ו/או מפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות קניין רוחני (זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיוצ”ב), לרבות העלאת תוכן אשר אינו שייך למשתמש;
  8. לא לפרסם / להפיץ / להעלות תכנים בעלי אופי פורנוגרפי ו/או מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.
  9. לא לפרסם / להפיץ / להעלות כל מידע ו/או תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום מטעם בתי המשפט, ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה, קטינים וכיוצ”ב.
  10. לא לפרסם / להפיץ / להעלות כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט.
  11. לא לפרסם / להפיץ / להעלות מידע שהגישה אליו חסומה בין היתר באמצעות סיסמה ואשר אינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
  12. לא לפרסם / להפיץ / להעלות מידע בעל אופי מסחרי ו/או המכיל מידע פרסומי כלשהו.
  13. לא לפרסם / להפיץ / להעלות תכנים אשר אינם רלוונטיים לעמוד בו הם מופיעים.
  14. לא לפרסם / להפיץ / להעלות תכנים אשר מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו/או מוטעה ו/או מטעה ו/או מידע השייך לכל אדם או גוף אחר אשר אינו המשתמש.
  15. המשתמש מודע למגבלת אבטחת מידע הקיימות ברשת האינטרנט ועל כן משחרר את מיניסו מכל אחריות בעניין זה;
  16. המשתמש מסכים לשפות ולפצות את מיניסו בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו למיניסו בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מביצוע תקנון זה על ידו.
  17. מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של מיניסו, המשתמש מסכים כי במקרים בהם מיניסו תראה בשימוש של המשתמש באתר כשימוש שאינו מתיישב עם הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין, תהיה מיניסו רשאית למנוע מהמשתמש גישה לאתר ואף להעביר את המידע ביחס לדפוסי התנהלותו באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו כי נפגעו מהפעילות המפרה של המשתמש, והכל בהתאם לשיקול דעתה של מיניסו, וכן כל פעולה אחרת שמיניסו תמצא לנכון לנקוט בה על מנת להגן על המשתמשים האחרים ו/או על האתר ו/או על כלל זכויותיה על פי תקנון זה ועל פי הוראות כל דין.
 2. מיניסו אינה נושאת באחריות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. 
 3. מיניסו אינה אחראית לכל נזק שהוא אשר יווצר עקב גלישה באתר והשימוש בו, או עקב מניעה מגישה ושימוש באתר, למעט בהתאם לקבוע בתקנון זה ובהוראות כל דין. 
 4. מיניסו אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל נגיף מחשב או יישומי תוכנה מגוונים, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל כל גלישה או שימוש באתר, ולרבות כתוצאה מהורדת מידע מהאתר.
 5. מיניסו לא אחראית לפקח על כלל המידע וכלל ההודעות אשר יגיעו לאתר בדרך כלשהי על ידי משתמשים.
 6. מיניסו מתחייבת שלא למסור נתונים אישיים של מי ממשתמשי האתר, למעט כאשר תתבקש לשתף פעולה עם רשות מרשות האכיפה. במקרה כזה, תציית מיניסו להוראות כל דין ובמסגרת זו לכל צו שיפוטי אשר יורה לה לגלות את זהותו של המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד להוראות הדין. 
 7. מיניסו שומרת את זכותה לעשות שימוש בפרטים שמסר משתמש לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי ו/או אחר לצדדים שלישיים, למעט פרטיו המזהים.
 8. משתמש אשר מסר או ימסור פרטיו בעמוד “צור קשר” שבאתר, נותן בכך את הסכמתו להכלל במאגר המידע הרשום של מיניסו, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981- התשמ”א.
 9. מיניסו שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר שימוש אלה על ידי עדכון האתר, מעת לעת. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי מיניסו בגין שינויים במידע באתר. 
 10. מיניסו שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
 11. המשתמש מסכים שפרסום ו/או הפצה ו/או העלאת כל מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין מיניסו יחסים אשר חורגים מהיחסים כמפורט בתקנון זה

תנאי מכר מרחוק – ביטול עסקה

 1. ניתן לבטל את העסקה, תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף ההסבר עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מבניהם (בתקופת “וירוס קורונה” מתארך הזמן לביטול עסקה ל-45 ימים. מיניסו שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי זה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי). 
 2. ניתן להחזיר מוצר כאמור באחת מחנויות הרשת. 
 3. על אף האמור לעיל, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף ההסבר עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות דואר אלקטרוני). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין. 
 4. הודעה על ביטול עסקה ניתן למסור באמצעות פניה בכתב (באמצעות דואר אלקטרוני או פקס) לשירות הלקוחות של החברה, לפרטים כמפורטים בסעיפים 36-38 להלן / באופן ישיר באחת מחנויות הרשת / בטלפון כמפורט מטה. 
 5. לקוח המבקש לבטל עסקה מתבקש להחזיר את המוצרים המבוקשים במצב תקין, באריזתם המקורים ומבלי שנעשה בהם שימוש.  
 6. מדמי ההחזר תנוכה עמלה בשיעור 5% מגובה העסקה או 100 ש”ח, הנמוך מהשניים, זאת למעט במקרה של החזרה בשל פגם במוצר. 
 7. זכות ביטול העסקה לא תחול על: 
  1. מוצרים שהוזמנו והורכבו במיוחד בעבור הצרכן; 
  2. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;  
  3. מוצרים פסידים (בעלי חיי מדף קצרים) 
  4. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995. 
 8. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר שהתקבל בידי הלקוח לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח ביחס למוצר, תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך, יתואם המועד לאיסוף המוצר
 9. החזר כספי יבוצע בהתאם להוראות הדין.
 10. החזרת המוצר תתבצע במקום בו נמסר המוצר ללקוח.  
 11. הודעה על ביטול עסקה ניתן למסור באמצעות פניה בכתב לשירות הלקוחות של החברה בפרטים שלהלן, באמצעות דוא”ל, פנייה בדרך הפייסבוק של מיניסו, או טלפון. לחלופין, ניתן לגשת ישירות לאחת מחנויות הרשת. 
 12. החברה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה כאמור, וזאת בשיעור של 5% ממחיר המוצר המוחזר, או 100 ₪,  לפי הנמוך מביניהם.

מדיניות החלפה: 

 1. ניתן להחליף מוצר במוצר אחר באחת מחנויות הרשת, בצירוף חשבונית בלבד, תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף ההסבר עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מבניהם. 
 2. החלפת מוצרים תתאפשר רק על מוצרים שלא נפגמו ושלא נעשה בהם כל שימוש (לרבות חיבורם לחשמל, ככל שרלוונטי).  

פרטי ההתקשרות: 

 1. דואר אלקטרוני: [email protected]
 2. שירות לקוחות פייסבוק: https://www.facebook.com/MinisoIL/
 3. קישור לבקשת ביטול:  אנא צרו עימנו קשר כאן לבקשות ביטול
 4. כתובת: הצורן 8 כניסה ג’ ת.ד 8480 נתניה.

תנאים כלליים

 1. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין והכל בהתאם להוראות כל דין.
 2. תקנון זה, תוקפו ופרשנותו כפוף לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש באתר על פיו, תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז המרכז.
מעבר לתשלום
דלג לתוכןכפתור לפתיחת תפריט נגישותHandicapped logo whiteHandicapped logo black

תפריט נגישות

הצהרת נגישות